برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (1479)

گفتار سوم: طبقه بندی انواع قراردادهای الکترونیک37بند اول: شکل قرارداد37بند دوم: شرایط شکلی مورد تراضی38گفتار چهارم: مقایسه قراردادهای الکترونیک با سایر قراردادها39گفتار پنجم: ویژگیهای حقوقی تجارتی و بین المللی بودن در قراردادهای الکترونیک42بند اول: مفهوم Read more…

پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (1478)

فصل سوم: قاچاق و تأثیر آن بر سیاستهای دولت77 3-1. آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت…………………………………………………813-1-1. آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت……………………………………………..823-1-2. آثار منفی قاچاق بر سیاست های بازرگانی……………………………………………………….823-1-3. Read more…

پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (1477)

مبحث نخست نتیجه مجرمانه……….…………………………….……………………………………….19مبحث دوم بررسی رابطه سببیَت………………………………………………………………………….20بخش سوم موانع مجازات ودیدگاه فقهی مسئولیت پزشک……..……………………………………23گفتار نخست موانع مجازات…..………………………………………………………………………. 23 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می Read more…

پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (1476)

فهرست مطالب مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..6الف : بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………….6ب : اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………8ج : انگیزه انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………………………………………10د : اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..10ه : سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………11و : فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..11ز : روش تحقیق(اجمالی)………………………………………………………………………………………………………………………12ح : پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..12ط : مشکلات و موانع…………………………………………………………………………………………………………………………….17ی : ساماندهی Read more…

پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (1475)

1-7-2- مشکل شناسایی اشخاص حقیقی481-7-3- تضمین سلامت رفتار اشخاص حقوقی481-7-4- کاستن از مجازات‌های سالب آزادی یا صدمه بدنی491-7-5- جبران خسارات زیاندیگان به نحو مناسب تر49فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران512-1- مهم‌ترین Read more…

پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (1474)

گفتار دوم: جهت گیری سیاست جنایی در مجازات عوامل مؤثر در ارتکاب بزه فرار از خدمت…………60 الف ـ مباشرت در فرار از خدمت………………………………………………………………………………60ب ـ مباشرت در صدور تصدیق نامه خلاف واقع راجع امور نظام وظیفه………………………….60ج Read more…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (1473)

أ) بیان مسأله2ب) اهمیّت و ضرورت انجام تحقیق3ج) پرسش های تحقیق4د) فرضیه‌های تحقیق4هـ) ادبیات یا پیشینه‌ی تحقیق4و) روش تحقیق4ز) اهداف تحقیق5ح) ساختار تحقیق5عنوان صفحهبخش اوّل: کلّـیـات (مفهوم شناسی واژگان پژوهش) فصل اوّل: معنای سند و Read more…

پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (1472)

عنوان صفحه چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………. 1مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 فصل اول :کلّیات درمفهوم ، ماهیت و پیشینه سازش مبحث اول : مفهوم وماهیت سازش …………………………………………………………………………….. 7 گفتار اول : مفهوم سازش …………………………………………………………………………………………………… 7 بند اول : Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه c (1470)

شامل سیر تاریخی و فوائد نظری و عملی موضوع در نظام تقنینی ایران در سال 1304 برای اولین بار در ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومی مبلغ 500 ریال برای جبران خسارت معنوی پیش‌بینی گردید. Read more…

پایان نامه ارشد

c (2662)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملایر گروه حسابداری عنوان بررسی روند سریهای زمانی ظرفیت مالیاتی بر پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان همدان با استفاده از مدل ARMA پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به Read more…