پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (1478)

فصل سوم: قاچاق و تأثیر آن بر سیاستهای دولت77 3-1. آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت…………………………………………………813-1-1. آثار قاچاق بر اقتصاد و سیاست های اجرایی دولت……………………………………………..823-1-2. آثار منفی قاچاق بر سیاست های بازرگانی……………………………………………………….823-1-3. Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (1479)

گفتار سوم: طبقه بندی انواع قراردادهای الکترونیک37بند اول: شکل قرارداد37بند دوم: شرایط شکلی مورد تراضی38گفتار چهارم: مقایسه قراردادهای الکترونیک با سایر قراردادها39گفتار پنجم: ویژگیهای حقوقی تجارتی و بین المللی بودن در قراردادهای الکترونیک42بند اول: مفهوم Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (1472)

عنوان صفحه چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………. 1مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 فصل اول :کلّیات درمفهوم ، ماهیت و پیشینه سازش مبحث اول : مفهوم وماهیت سازش …………………………………………………………………………….. 7 گفتار اول : مفهوم سازش …………………………………………………………………………………………………… 7 بند اول : Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (1473)

أ) بیان مسأله2ب) اهمیّت و ضرورت انجام تحقیق3ج) پرسش های تحقیق4د) فرضیه‌های تحقیق4هـ) ادبیات یا پیشینه‌ی تحقیق4و) روش تحقیق4ز) اهداف تحقیق5ح) ساختار تحقیق5عنوان صفحهبخش اوّل: کلّـیـات (مفهوم شناسی واژگان پژوهش) فصل اوّل: معنای سند و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (1474)

گفتار دوم: جهت گیری سیاست جنایی در مجازات عوامل مؤثر در ارتکاب بزه فرار از خدمت…………60 الف ـ مباشرت در فرار از خدمت………………………………………………………………………………60ب ـ مباشرت در صدور تصدیق نامه خلاف واقع راجع امور نظام وظیفه………………………….60ج Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه ارشد c (1475)

1-7-2- مشکل شناسایی اشخاص حقیقی481-7-3- تضمین سلامت رفتار اشخاص حقوقی481-7-4- کاستن از مجازات‌های سالب آزادی یا صدمه بدنی491-7-5- جبران خسارات زیاندیگان به نحو مناسب تر49فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران512-1- مهم‌ترین Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع مقاله c (1476)

فهرست مطالب مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..6الف : بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………….6ب : اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………8ج : انگیزه انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………………………………………10د : اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..10ه : سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………11و : فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..11ز : روش تحقیق(اجمالی)………………………………………………………………………………………………………………………12ح : پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..12ط : مشکلات و موانع…………………………………………………………………………………………………………………………….17ی : ساماندهی Read more…

By 92, ago