پایان نامه ارشد

دانلود پایان‌نامه c (1477)

مبحث نخست نتیجه مجرمانه……….…………………………….……………………………………….19مبحث دوم بررسی رابطه سببیَت………………………………………………………………………….20بخش سوم موانع مجازات ودیدگاه فقهی مسئولیت پزشک……..……………………………………23گفتار نخست موانع مجازات…..………………………………………………………………………. 23 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2661)

وزارت علوم تحقیقات و فن آوری دانشگاه پیام نور مرکزملایر پایان نامه: جهت اخذ درجه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی عنوان: بررسی روابط باورهای غیرمنطقی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور واحد ملایر در Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2662)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملایر گروه حسابداری عنوان بررسی روند سریهای زمانی ظرفیت مالیاتی بر پیش بینی درآمدهای مالیاتی استان همدان با استفاده از مدل ARMA پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2657)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان گروه حسابداری عنوان بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2658)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان گروه حسابداری عنوان بررسی رابطه ساختار مالکیت و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2659)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر گروه :مدیریت عنوان: بررسی رابطه فرسودگی شغلی کارکنان با رفتار ضد شهروندی سازمانی شعب بانک توسعه تعاون استان همدان پايان نامه ارائه شده به مديريت تحصيلات تکميلی به عنوان بخشي Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2649)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک گروه :مدیریت صنعتی عنوان: بررسی تاثیر مديريت و برنامه ریزی نیازمندیهای مواد (MRP) در بهبود بهره وری تولید پايان نامه ارائه شده به مديريت تحصيلات تکميلی به عنوان بخشي از Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2650)

Ministry of Science, Research and Technology UNIVERSITY COLLEGE OF NABI-AKRAM Department of English Language A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in Translation Studies Title: The Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2637)

3باسمه تعالي دانشگاه پیام نور گروه مدیریت عنوان تحقيق: بررسی تاثیر استراتژی های بازارگرایی بر خلاقیت کارکنان در شرکت همکاران سیستم استاد راهنما: نگارش: شماره دانشجویی: زمستان 93 چكيده : بازارگراییوتأثیرآنبرنوآوریکسبوکارازجملهمباحثمهمومحوريدرمدیریتبازارومشترياست. اینتحقیق،ابتدابهبررسیدیدگاهها،مدلهايمختلفبازارگراییوتأثیربازارگراییبرنوآوریکسبوکارباتوجهبهقابلیتهايبازاریابیمیپردازد؛سپسروابطمیانبازارگرایی و نوآوریکسبوکاررابررسیمیکند. جامعه Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

c (2651)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر گروه :علوم تربیتی عنوان: بررسی تأثیر هوش عاطفی برعملکرد کارکنان ادارات برق شهر همدان و ملایر پايان نامه ارائه شده به مديريت تحصيلات تکميلی به عنوان بخشي از فعاليت هاي Read more…

By 92, ago